Regulamin

Regulamin sklepu JAFRA TECH

 

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki Sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie internetowym pod adresem Jafra Tech, prowadzonym przez firmę PHU A-A JAFRA, ul. Witkiewicza 17c, 71-177 Szczecin, Nip 852-116-15-08, Reg. 810654795

Dane kontaktowe - godziny otwarcia - dojazd - Zakładka

1.
Zakres obowiązywania regulaminu
Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.
Zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego,
Konsumentem jest:
Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
Zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego,
Przedsiębiorcą jest:
Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Pozostałe lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe praktykowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania. Mogą stać się one częścią umowy wiążącej wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

2.
Zawarcie umowy
Umowa sprzedaży zostaje zawarta z PHU A-A JAFRA
Oferty produktów w naszym sklepie internetowym www.jafra.com.pl stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
W celu zawarcia umowy, klient dodaje wybrane produkty do koszyka zakupowego by złożyć zamówienie.
Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia końcowego, korzystając w tym celu z komunikatów wyświetlanych w trakcie procesu składania zamówienia oraz z dostępnych funkcjonalności na stronie.
Przy podsumowaniu zamówienia na stronie zakupowej, należy najechać na przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, w ten sposób składają państwo wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w wirtualnym koszyku zakupowym.
Z chwilą wpłynięcia i zarejestrowania zamówienia w systemie naszego sklepu internetowego, zostaje zawarta umowa sprzedaży, a od nas w stronę klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i zawarcia umowy.

3.
Zasady utrwalania umowy
Treść umowy zachowujemy w systemie sklepu i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin.
Informacje dotyczące Państwa zamówień można również sprawdzić za pośrednictwem konta klienta. Regulamin jest również dostępny na stronie internetowej naszego sklepu www.jafra.com.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.

4.
Dostawa produktów
Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z nami firm kurierskich.
Szczegółowe informacje prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz w zakładce informacyjnej na stronie naszego sklepu - Koszt i sposoby dostawy
Istnieje również możliwość odbioru zamówionych produktów osobiście w naszej firmie pod adresem: PHU JAFRA, ul. Witkiewicza 17c, 71-177 Szczecin w godzinach pracy, informacja na stronie w zakładce kontakt.

5.
Płatności
W naszym sklepie internetowym dostępne są następujące formy płatności:
Płatności elektroniczne blik oraz rezolut
Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
Płatność tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek naszej firmy.
Płatność za pobraniem u kuriera przy odbiorze przesyłki.
W przypadku wyboru płatności za pobraniem, po dokonanym zamówieniu zostanie przesłana wiadomości e-mail z danymi do realizacji przelewu.
Taki wybór płatności skutkuje rozpoczęciem realizacji zamówienia po zaksięgowaniu na naszym koncie wymaganej kwoty za złożone zamówienie.
Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w zakładce - Zamówienia / Sposoby płatności

6.
Prawo do odstąpienia od umowy - Zakładka
Zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, przysługuje Państwu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

7.
Polityka prywatności - Zakładka

8.
Zastrzeżenie własności rzeczy

Uwaga
Zamówione w naszym sklepie produkty pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

9.
Reklamacje: zgodność towaru z umową / wady


Dotyczy Konsumentów:
Jako firma, jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar bez wad.
W przypadku braku zgodności towaru z umową, konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
Na zasadach tam określonych Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową, bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpić od umowy.
Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową ujawniony w okresie gwarancji od daty dostarczenia produktu.
Reklamacje można składać:
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@jafra.com.pl
pisemnie na adres: PHU A-A JAFRA, ul. Witkiewicza 17c, 71-177 Szczecin
kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 609 185 001

Dotyczy przedsiębiorców
(Nie dotyczy osób fizycznych, które zawierają umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, tzw. quasi-konsumentów, tj. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które korzystają z niektórych praw konsumentów, jeżeli z treści umowy wynika, że nie ma ona dla nich charakteru zawodowego):

Prawo do rękojmi wygasa, jeżeli Klient nie dokona sprawdzenia towaru w czasie i w sposób zwyczajowo przyjęty dla towarów tego rodzaju i nie zawiadomi nas niezwłocznie o wadzie albo, jeżeli wada zostanie stwierdzona później, nie zawiadomi nas niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku powiadomienia o wadzie, towary uznaje się za przyjęte. Reklamacje można składać elektronicznie i pisemnie na powyższy adres. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za typowe szkody i ich normalne następstwa, które można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i nie ponosimy odpowiedzialności za utracone korzyści. W odniesieniu do przedsiębiorców (z wyjątkiem jednoosobowych przedsiębiorców korzystających z praw konsumentów) nasza odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości ceny i kosztów dostawy zapłaconych z tytułu zawartej z nami umowy sprzedaży, niezależnie od jej podstawy prawnej, zarówno w kontekście pojedynczego roszczenia, jak i w przypadku połączenia wszystkich roszczeń.

10.
Szkody powstałe podczas transportu
Dotyczy Konsumentów:
W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep do momentu doręczenia ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie.
Jeżeli zamówiony produkt / produkty zostaną dostarczone z widocznymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, prosimy o szybkie zgłoszenie takiej wady u doręczyciela oraz kontakt z nami. Szybki proces zgłoszenie zaistniałego zdarzenia ułatwia nam sprawę przy dochodzeniu naszych roszczeń od przewoźnika w innych przypadkach od ubezpieczyciela transportu.

11.
Usługi świadczone drogą elektroniczną
Do korzystania z naszego sklepu internetowego (w tym przeglądania i zamawiania produktów) niezbędne jest urządzenie multimedialne z zainstalowaną przeglądarką internetową, dostępem do Internetu oraz poczty elektronicznej. Zalecamy włączenie w ustawieniach przeglądarki obsługi JavaScript oraz obsługi plików cookies. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, a dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

Firma zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań w celu zapewnienia poprawnego działania strony i interfejsu sklepu internetowego w granicach wynikających z aktualnej wiedzy technicznej oraz do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości i problemów technicznych zgłoszonych przez Użytkownika. Powyższe dotyczy również możliwości subskrypcji newslettera lub utworzenia konta klienta (jeśli usługi te są oferowane w ramach naszego sklepu). Użytkownik może poinformować nas o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej i usług sklepu internetowego za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w sekcji powyżej. W przypadku reklamacji dotyczących nieprawidłowości w technicznym funkcjonowaniu usług sklepu internetowego prosimy o podanie rodzaju nieprawidłowości oraz daty i godziny jej wystąpienia.

12.
Pozasądowe rozstrzyganie sporów
Informujemy konsumentów o przysługującym im prawie dostępu do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. procedur i trybu rozstrzygania sporów można znaleźć pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl
Korzystanie z powyższego instrumentu pozasądowego dochodzenia roszczeń i pozasądowego rozstrzygania sporów jest dobrowolne i będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy obie strony sporu (konsument i przedsiębiorca) wyrażą na to zgodę.

13.
Postanowienia końcowe
Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw konsumenta. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a prawami konsumenta wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w miejsce spornych postanowień niniejszego Regulaminu zastosowanie mają zawsze przepisy ustawowe.
W przypadku przedsiębiorców wszystkie umowy zawierane z nami podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
W przypadku przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub odrębnych osób prawnych prawa publicznego, wszelkie spory wynikające ze stosunku umownego między nami a użytkownikiem podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla naszej siedziby. Zdania poprzedzającego nie stosuje się w przypadku zawarcia przez osobę fizyczną umowy związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy jednoznacznie wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, w szczególności wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. nie stosuje się.

Ważna informacja.
Po dostarczeniu przesyłki należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń w obecności kuriera.
W mało prawdopodobnym przypadku uszkodzenia należy zgłosić je kurierowi. Gwarantujemy, że produkt zostanie wysłany w całości bez uszkodzeń.
Paczki są starannie zapakowane i wyraźnie oznaczone naklejką OSTRZEŻENIE
Jeśli nie sprawdziłeś przesyłki w firmie kurierskiej, jako sklep nie ponosisz odpowiedzialności za produkty uszkodzone w transporcie.
Aby przyjąć reklamację dotyczącą produktów uszkodzonych w transporcie, kurier musi zeskanować protokół szkody wygenerowany przez firmę kurierską. Upewnij się również, że kurier nie napisał niczego nieprawdziwego np. (produkt nieprawidłowo zabezpieczony przed wysyłką).